Ti­laus­ta teh­des­sä asia­kas on vel­vol­li­nen an­ta­maan täy­del­li­set yh­teys­tie­ton­sa: Yri­ty­sa­siak­kail­ta tie­dot yh­teys­hen­ki­lön ni­mes­tä, pu­he­lin­nu­me­ros­ta ja säh­kö­pos­tis­ta se­kä y-tun­nuk­ses­ta, pos­tio­soit­tees­ta, pu­he­lin­nu­me­ros­ta, se­kä tar­vit­taes­sa las­ku­tu­so­soi­te. Ku­lut­ta­ja-asiak­kaan tu­lee il­moit­taa ni­mi, osoi­te ja pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te

Asiak­kai­den tie­dot on tal­len­net­tu ka­ra.fi:n asia­kas­re­kis­te­riin, jon­ka tie­to­ja käy­te­tään asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mi­seen. Ka­ra.fi:llä on oi­keus kä­si­tel­lä ja luo­vut­taa re­kis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja pe­rus­tel­tu­ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sia (ku­ten suo­ra­mark­ki­noin­tia) var­ten hen­ki­lö­tie­to­lain (523/99 mu­kai­ses­ti. 

Tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­nen tie­to­suo­ja­se­los­te on näh­tä­vis­sä so­pi­muk­sen mu­kaan osoit­tees­sa Tom­mi Lai­ne Tra­ding Oy, Teol­li­suus­tie 3, 23800 Lai­ti­la. Asia­kas voi kiel­tää tie­to­jen­sa käy­tön ja kä­sit­te­lyn mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tar­kis­taa it­seään kos­ke­vat tie­dot ot­ta­mal­la yh­teyt­tä ka­ra.fi:n. Yh­tey­de­not­to on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja toi­mi­tet­ta­va al­le­kir­joi­tet­tu­na osoit­tee­seen: Tom­mi Lai­ne Tra­ding Oy, Teol­li­suus­tie 3, 23800 Lai­ti­la. Li­sä­tie­to­ja tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa. 

ka­ra.fi si­vus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä (eng­lan­nik­si Coo­kies), joi­den avul­la si­vus­toa voi­daan ke­hit­tää en­tis­tä asia­ka­sys­tä­väl­li­sem­mäk­si. Eväs­tei­tä voi­daan käyt­tää myös pa­rem­pien tar­jous­ten ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­pien suo­si­tus­ten tar­joa­mi­sek­si asiak­kaal­le. Eväs­te on teks­ti­tie­dos­to, jon­ka ka­ra.fi verk­ko­pal­ve­lin tal­len­taa käyt­tä­jän kiin­to­le­vyl­le. Käyt­tä­jän verk­ko­se­lain saat­taa hy­väk­syä eväs­teet au­to­maat­ti­ses­ti, mut­ta käyt­tä­jä voi myös es­tää eväs­tei­den käy­tön se­lai­men ase­tuk­sis­ta tai pois­ta­mal­la eväs­teet se­lai­mes­ta pal­ve­lun käy­tön pää­tyt­tyä. Li­sä­tie­to­ja se­lain­koh­tai­sis­ta käyt­töoh­jeis­ta löy­tyy se­lai­men val­mis­ta­jan oh­jeis­ta. 

Asiak­kaal­le voi­daan os­ta­mi­sen jäl­keen lä­het­tää tuo­tear­vos­te­lu­kut­su, kun ti­lauk­seen on li­sät­ty säh­kö­pos­tio­soi­te. Ar­vos­te­lu­kut­suun vas­taa­mi­nen on va­paaeh­tois­ta. Kut­su si­säl­tää ai­noas­taan asiak­kaan jo os­ta­mia tuot­tei­ta. Ar­vos­te­lun yh­tey­des­sä ei näy­te­tä jul­ki­ses­ti asiak­kaan yh­teys­tie­to­ja. Ka­ra.fi käyt­tää ar­vos­te­lui­den kaut­ta ke­rät­ty­jä tie­to­ja asia­kas­ko­ke­muk­sen, tuo­te­va­li­koi­man ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen.